Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 4