Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh